Cung cấp mọi thứ quý vị cần hôm nay

Cài đặt

Accloud đơn giản hóa các tác vụ hàng ngày bằng cách cấu hình cài đặt mặc định cho nhiều hoạt động.

Thiết lập được cấu hình thành các khu vực bị ảnh hưởng khác nhau. Ứng dụng gồm có thông tin về công ty, (các) địa điểm, phòng ban và trình tự đánh số tài liệu được ưu tiên.
Các cài đặt và cấu hình cho phép nhập hệ thống tài khoản và có tất cả công cụ điều khiển phù hợp để bạn cập nhật hoặc ghi đè dữ liệu đang có. Hoặc bạn có thể tạo hệ thống tài khoản từ bên trong hệ thống, quy định các cấp và loại tài khoản.

Cấu hình các điều khoản và chính sách giao dịch, loại liên hệ và mẫu khách hàng và nhà cung cấp, tất cả sẽ cập nhật dữ liệu phù hợp cho các tài khoản khách hàng và nhà cung cấp mới.

Thiết lập tiền tệ, loại thầu, hạng mục thuế và loại thuế theo yêu cầu ở khu vực nơi diễn ra giao dịch.

Thiết lập không giới hạn số lượng đơn vị đo lường, loại hàng, thang giá và thang chiết khấu. Cấu hình mẫu hàng để cho phép khởi tạo các mục hàng dễ dàng và nhất quán.


Copyright Accloud Ltd