Cung cấp mọi thứ quý vị cần hôm nay

Khoản Phải Thu

Access your important data, anywhere, any time!

Thiết lập những quy tắc về đối tác giao dịch để quy định cách mà tổ chức của quý vị giao dịch với đối tác của mình bằng Mô-đun Khoản Phải Thu linh hoạt và dễ sử dụng của Accloud. Mô-đun có khả năng đặt thời hạn và nêu rõ những tài liệu và hành động mà hệ thống cần khi các quy tắc giao dịch bị vi phạm. Ví dụ, chính sách giao dịch dừng giao hàng cho khách đã vượt quá hạn mức bán chịu 25%.

Mô-đun ghi chú ưu việt của Accloud cho phép tạo đối tượng cho ghi chú cùng với thông tin về ngày, thời gian và người dùng. Các ghi chú có thể hợp thành một chuỗi cập nhật liên tục về một chủ đề cụ thể.

Mô-đun Khoản Phải Thu của Accloud bao gồm:

 • Báo giá
 • Hàng trả lại
 • Giao hàng
 • Đơn hàng
 • Bảng cân đối thử theo thời gian
 • Chọn hàng
 • Bán chịu
 • Lập hóa đơn
 • Báo cáo

Những tính năng chính trên Mô-đun Khoản Phải Thu của Accloud:

 • Chính sách giao dịch
 • Tiến trình công việc có thể cấu hình
 • Trạng thái tài liệu
 • Xem giá bao gồm hoặc không bao gồm thuế
 • Dòng nhận xét
 • Tổng phụ trong các tài liệu

receivables

Copyright Accloud Ltd