Cung cấp mọi thứ quý vị cần hôm nay

Khoản Phải Trả

Truy cập dữ liệu kinh doanh của quý vị mọi nơi, mọi lúc

Cải thiện năng suất của quý vị và giúp nhân viên của quý vị có thể xử lý những vấn đề công việc chính bằng mô-đun Khoản Phải Trả đơn giản, dễ điều hướng của Accloud. Bắt đầu với bảng điều khiển cho quý vị thấy một hình ảnh tổng quan về tất cả vấn đề công việc quan trọng của mình và truy cập dễ dàng vào những vấn đề cần sự chú ý, mô-đun có tất cả quyền và tính năng quý vị cần để điều hành hiệu quả doanh nghiệp của mình. Đồ họa hình ảnh cho phép quý vị xem nhanh những chỉ số kết quả chính (KPI) để dễ dàng theo dõi xu hướng, đồng thời thiết kế thông minh của chúng tôi sẽ giảm thiểu thời gian nhập dữ liệu giúp quý vị hoạt động năng suất hơn.

Mô-đun Khoản Phải Trả cho phép quý vị:

  • Dễ dàng quản lý không giới hạn số lượng địa chỉ liên lạc của nhà cung cấp, gồm nhiều thông tin liên lạc, địa chỉ và vai trò.
  • Dễ dàng nhận sản phẩm và hóa đơn theo đơn đặt hàng
  • Gửi hóa đơn cho nhiều tài khoản trên Sổ cái theo yêu cầu
  • Khống chế thuế thủ công để khớp với hóa đơn của nhà cung cấp
  • Tạm ứng Hóa đơn và nhận hàng sau
  • Sắp xếp chứng từ cho sản phẩm từ đơn đặt hàng

receivables

Copyright Accloud Ltd