Cung cấp mọi thứ quý vị cần hôm nay

Lắp Ráp

Truy cập dữ liệu kinh doanh của quý vị mọi nơi, mọi lúc

Mô-đun Lắp Ráp đơn giản của Accloud linh hoạt và dễ sử dụng. Mô-đun được thiết kế để hỗ trợ các mô-đun sản xuất trong tương lai và sử dụng mục tồn kho Danh Mục Vật Liệu (BOM) làm cốt lõi. Nó cho phép quý vị xây dựng số lượng thành phẩm từ những BOM có liên kết chặt chẽ với thành phẩm và có thể chứa nhiều linh kiện, thành phẩm khác cũng như sức lao động và dịch vụ.

Hệ thống bao quát từ khi bắt đầu chu trình sản xuất tới quá trình sản xuất và tới khi hoàn thành chu trình.

Mỗi thành phẩm có thể có nhiều BOM gắn liền với nó và mỗi BOM được đặt tên theo người dùng. Làm vậy cho phép thay đổi BOM để phù hợp với những khách hàng cụ thể hoặc đảm bảo sự sẵn có của linh kiện.

Mô-đun Lắp Ráp đơn giản bao gồm:

  • BOM & bộ dụng cụ
  • Chọn linh kiện cho chu trình
  • Sắp xếp mục thành phẩm
  • Tạo lệnh sản xuất
  • Báo cáo
  • Danh sách lệnh sản xuất
  • Lệnh sản xuất


Copyright Accloud Ltd