Cung cấp mọi thứ quý vị cần hôm nay

Tài Chính

Mạnh mà vẫn rất linh hoạt… đầy đủ tính năng… sẵn có mọi nơi!

Mô-đun Tài Chính của Accloud bao gồm các Hệ thống Sổ Cái và Sổ Tiền Mặt nâng cao. Mo-đun này mạnh mẽ, dễ sử dụng và rất linh hoạt.

Sổ Cái

Sổ Cái Accloud được thiết kế linh hoạt và mạnh mẽ. Bằng cách sử dụng nhiều bảng với mỗi tài khoản Sổ Cái, chúng tôi có thể biểu diễn cấu trúc thực tế và lô-gic của doanh nghiệp và cung cấp báo cáo dựa vào khu vực thực tế, đơn vị kinh doanh hoặc cả hai. Ngoài ra, chúng tôi cung cấp tài khoản phụ hai cấp cho phép phân tích chi tiết hơn nữa.

The General Ledger modules include:

 • Hệ thống tài khoản đa cấp
 • Bảng cân đối thử
 • Bảng cân đối kế toán
 • Nhật ký chung
 • Báo cáo lãi lỗ
 • Báo cáo nâng cao

Sổ Tiền Mặt

Sổ tiền mặt là một hệ thống linh hoạt và rất mạnh mẽ. Hệ thống được thiết kế để hỗ trợ nhiều địa điểm cần thiết cho việc kế toán theo chi nhánh. Dù mạnh mẽ nhưng sổ tiền mặt thật dễ sử dụng và được thiết kế để tối đa năng suất.

Mô-đun sổ tiền mặt bao gồm:

 • Biên nhận
 • Đối soát ngân hàng
 • Thanh toán
 • Cài đặt tùy biến
 • Nghiệp vụ ngân hàng
Chi tiết hơn